پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحریم بانک مرکزی ایران توسط بریتانیا

دولت بریتانیا ،همه روابط مالی اش را با ایران قطع کرده است، ازجمله، ارتباط با بانک مرکزی ایران. بریتانیا علت تصمیمش را نگرانی فزاینده از برنامه اتمی ایران اعلام کرده. اگر بانک مرکزی ایران تحریم شود، تاثیرش روی اقتصاد ایران چه خواهد بود.

امیر پایور، بی بی سی، گزارش می دهد.