پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت و گو با آلن ایر، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا

فرانسه، بریتانیا، کانادا و آمریکا تحریم های تازه ای علیه ایران وضع کرده اند. تحریم هایی که از صنایع پتروشیمی تا بانک مرکزی را در برمی گیرد. قرار است اتحادیه اروپا نیز به زودی تحریمهایی تازه علیه حدود ۲۰۰ مقام و شرکت ایرانی وضع کند. ایران این اقدام را محکوم کرده. جمال الدین موسوی گفتگویی داشته با آلن ایر، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا.