پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یونیسکو نقالی را گذاشت در فهرست میراث فرهنگی جهان تا نمیرد

سازمان یونسکو دو اثر ایرانی را در فهرست میراث معنوی جهان گذاشت. دانش لنج سازی در خلیج فارس و نقالی. ششمین نشست کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی در بالی اندونزی این تصمیم را گرفته است.

فرزاد کاظم زاده، بی بی سی، گزارش می دهد.