پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قد ایرانی ها در ۲۰ سال اخیر بلندتر شده است

نتایج تحقیقی تازه در دانشگاه شهید بهشتی تهران می گوید قد ایرانی ها در بیست سال اخیر چهار تا پنج سانتیمتر بلند تر شده. تحقیقی که مخالفان و منتقدان خودش را دارد. از جمله، آنهایی که می گویند تغذیه بد می تواند مانع بقد کشیدن نسل های آینده باشد. آیدین صالحی گزارش می دهد.