پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فراز و فرودهای شش دهه روابط ایران و بریتانیا

مجلس ایران کلیات طرح کاهش روابط ایران و بریتانیا را تصویب کرد.این نخستین باری نیست که روابط دو کشور دستخوش تنش می شود.این روابط در شش دهه گذشته،فراز و فرودهایی بسیار داشته است.

بهرنگ تاج دین گزارش می دهد