پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با محسن کدیور (برنامه چشم انداز بامدادی، هشت آذر)

محسن کدیور اسلام شناس، در واکنش به حمایت محمد جواد فاضل لنکرانی از روحانیون قم از قتل رافق تقی نویسنده آذربایجانی، صدور فتوای "مهدور الدم" بودن افراد را "فاقد هر گونه مستند قرآنی" دانسته است.