پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خروج دیپلماتهای ایرانی از بریتانیا

امروز سفارت ایران در لندن رسما تعطیل شد و همه دیپلماتهای ایرانی و خانواده هایشان بریتانیا را ترک کردند. دولت بریتانیا در واکنش به حمله معترضان به سفارت بریتانیا و باغ قلهک، ۴۸ ساعت به دیپلمات های ایرانی فرصت داده بود خاک بریتانیا را ترک کنند.

علی همدانی گزارش می دهد.