پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صداهای مخالف در ایران درباره حمله به سفارت بریتانیا

اما داخل ایران چه نگاهی به بحران در رابطه ایران و بریتانیا وجود دارد؟ آیا آنطور که رئیس مجلس گفته حمله به سفارت بریتانیا نمادی بوده از افکار عمومی مردم ایران؟

پناه فرهادبهمن گزارش می‌دهد.