پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سالانه هزاران زن قربانی خشونت‌های ناموسی می‌شوند

خیلی وقتها به شدت دوست اش دارد، اما کتک اش می زند؛ حبس اش می کند و گاه او را می کشد. آمار دقیقی از خشونت های ناموسی در دست نیست. اما آماری که سازمان حقوق زنان ایرانی و کرد در لندن گرد آورده نشان می دهد فقط در بریتانیا در سال گذشته سه هزار نفر قربانی این خشونت ها بوده اند.

آیدین صالحی گزارش می دهد.