پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلودگی هوای تهران در حال بدتر شدن است

به گفته مقامهای رسمی ، وضعیت آلودگی هوای تهران و حتی چند شهر بزرگ ایران نه تنها بهتر نشده بلکه در حال بدتر شدن است و در روزهای آینده وضعیت بدتر هم خواهد شد. شبحی که گلوی میلیونها نفر را می فشارد و طبق برخی برآوردها، سالانه هزاران نفر را به کام مرگ می کشاند. مشاور شهردار می گوید که تهران در حال خفه شدن است و مقامهای دولتی آن را "بحران ملی" می خوانند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.