پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکا در ایران چه مقدار جاسوسی می کند؟

آمریکا گفت، ایران باید هواپیمای بی سرنشینش را پس بدهد. اما ایران می گوید، آمریکا حقی ندارد، چون این هواپیما بر روی مرزهای ایران در حال جاسوسی بوده است. سپاه نه تنها توانسته جلوی کار آن را بگیرد بلکه آر کیو 170 را بی آن که سقوط کند سالم به زمین نشاند. از طرف دیگر، امروز، حزب الله نام تعدادی از جاسوس های سازمان سیا را منتشر کرد. جاسوس هایی که به گفته ایران در لبنان و ایران بازداشت شده اند. چه قدر آمریکا در ایران جاسوسی می کند؟ کشوری که سی سال نتوانسته از مجاری رسمی با ایران ارتباط داشته باشد.

مجید خیامدار گزارش می دهد.