پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست آمریکا از ایران برای آزاد کردن امیر میرزا حکمتی

آمریکا از ایران خواست تا فورا امیر میرزا حکمتی را آزاد کند. یک روز بعد از پخش تصاویر امیر میرزا حکمتی در تلویزیون دولتی ایران و معرفی او به عنوان جاسوس سیا، پدر این متهم در آمریکا، اتهام ها علیه پسرش را مشتی دروغ توصیف کرد.

محمد منظرپور از واشنگتن گزارش می دهد.