پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قانون حذف یارانه ها یک ساله شد

دولت ایران در حالی اولین سالگرد اجرای قانون حذف یارانه ها را جشن گرفت که زمزمه حذف ده میلیون ایرانی با درآمد بیشتر از فهرست دریافت کنندگان یارانۀ نقدی شنیده می شود. دولت می گوید با اجرای طرح حذف یارانه ها، وضع زندگی اکثر مردم بهتر و فاصلۀ طبقاتی کمتر شده است، اما خیلی از مردم با درآمد متوسط می گویند بار اقتصادی ناشی از حذف یارانه ها بر آنها سنگینی می کند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.