پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی پیامد تحریم ها پشت درهای بسته مجلس ایران

مجلس ایران پشت درهای بسته در نشستی غیرعلنی پیامدهای تشدید تحریم های جهانی را بررسی کرده. تشدید تحریمها به خصوص در هفته های اخیر به علت برنامه هسته ای ایران روابط تجاری ایران را مختل کرده است.

کسری ناجی، بی بی سی، گزارش می دهد.