پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تهدید به بستن تنگه هرمز و بازار نفت

ایران تلویحا گفته ممکن است در مانوری دریایی تنگه هرمز را به طور آزمایشی روی رفت و آمد کشتی ها ببندد. بسته شدن این تنگه حتی برای مدتی کوتاه می تواند در بازار جهانی نفت تاثیر بزرگی بگذارد و تجارت را در منطقه مختل کند.

کسری ناجی، بی بی سی، گزارش می دهد.