پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی درباره وضعیت ساکنان اردوگاه اشرف

رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران، گفته ۴۰۰ نفر از ساکنان اردوگاه اشرف آماده اند تا به مکانی دیگر در عراق منتقل شوند. مریم رجوی، گفته که برخورد نیروهای عراقی با اولین گروهی که از این اردوگاه خارج می‌شوند، نشان می دهد آنها چقدر به تعهداتشان به سازمان ملل و آمریکا پایبندند. خانم رجوی نگفته باقی ساکنان، کِی اردوگاه اشرف را ترک می کنند. دولت عراق به آنها چهار ماه دیگر برای تخلیه اردوگاه فرصت داده است.

ژیار گل گزارش می‌دهد