پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جیب ایرانی ها خالی تر شده است

شکایت از دخل پایین و خرج بالا همیشه نقل محافل خانوادگی است. امروز مرکز آمار ایران، در اقدامی غیرمعمول نتایج طرح آمارگیری پارسال خود از هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی را منتشر کرد که از کسری بودجه خانوارها خبر می دهد

علی قدیمی، خبرنگار بی بی سی، گزارش می دهد