پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فائزه هاشمی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد

دادگاهی در ایران فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده. خانم هاشمی همچنین برای پنج سال از فعالیت های فرهنگی، سیاسی و مطبوعاتی محروم شده. خانم هاشمی به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شده. وکیل خانم هاشمی گفته به حکم اعتراض می کند. اما آیا این حکم نشانه تنگ تر شدن حلقه فشار دور خانواده هاشمی است؟

نگین شیرآقایی گزارش می دهد.