پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجربه یک نماینده مجلس - فاطمه حقیقت جو

فاطمه حقیقت جو از تجربه نمایندگی اش در مجلس ششم می گوید.