پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجربه یک نماینده مجلس - علی اکبر موسوی خوئینی

علی اکبر موسوی خوئینی‌، نماینده دوره ششم مجلسِ پس از انقلاب است که البته دوره نمایندگی اش را تکمیل نکرد و استعفا داد. آقای موسوی خوئینی از تجربه دوران نمایندگی اش می گوید.