پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاهش ارزش ریال ایران و تجربه سایر کشورها

در سه دهه گذشته، ایران هر سال اسکناس های درشت تری چاپ کرده است. به طور مثال ده تومانی و پنجاه تومانی که زمانی اسکناس های رایج بودند، سکه شدند و اسکناس های پنج و ده هزار تومانی جایشان را گرفتند. ارزش ریال افت زیادی کرده، تا آنجا که حالا صحبت از حذف صفر از آن مطرح شده است. اما این به چه معناست و تجربه دیگر کشورها چه بوده است.

علی قدیمی گزارش می دهد.