پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اصلاحات امیرکبیر در ایران

صد و شصت سال از صدارت اعظمی سیاستمداری در ایران می گذرد که هنوز هم به عنوان الگوی بسیاری از مدیران و سیاستمداران ایرانی است.میرزا تقی خان فراهانی معروف به امیر نظام یا امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار، در دوران کوتاه صدارتش اصطلاحاتی انجام داد که به عقیده بعضی از مورخین تاثیر بسزایی در تجددگرایی ایرانیان داشت. شهریار صیامی در این گزارش نگاهی به اقدامات و اصلاحات امیرکبیر در ایران دارد.