پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همسایگان عرب و فشارهای بین المللی علیه ایران

در ماه های اخیر، همسایه های عرب ایران بیش از پیش با فشار ها بر این کشور همراه شده اند؟ فرداد فرحزاد گزارش می دهد.