پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سخت گیری بیشتر حکومت ایران بر زندانیان سیاسی

از محکومیت به مرگ ، تا سلول های انفرادی و اعتصاب غذا. اینها از جمله خبرهایی است که این روزها از زندان های ایران به گوش می رسد. متهمان و محکومان از بی گناهی شان می گویند و خانواده ها از بی خبری و روال غیرقانونی برخورد با زندانیان. اعتراضاتی که دستگاه قضایی ایران اکثرا آن را وارد نمی داند.

آیدین صالحی گزارش می دهد