پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حوزه های رای گیری در شیراز

ویدیوی ارسالی یکی از مخاطبان بی بی سی از چند حوزه رای گیری در شیراز