پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فقدان موسسات نظرسنجی مستقل در ایران

میدان سیاست در ایران فضایی است پر ابهام، هم برای فعالان عرصه سیاست و هم برای شهروندان. در بسیاری کشورها، نهادهای نظر سنجی مستقل و رسانه ها اطلاعات گرانبهایی در اختیار احزاب سیاسی و مردم میگذارد، چیزی که در ایران اگر هم وجود داشته باشد، در اختیار همه نیست. علی فولادی گزارش میدهد :