پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش های شرکت محمد خاتمی در انتخابات

روز جمعه، رایی که شاید به اندازه خود انتخابات سر و صدا راه انداخت رای محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، بود. رایی که باعث شد بعضی به شدت بر او بتازند و نزدیکانش از او دفاع کنند. فرزاد کاظم زاده و داستان یک رای.