پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیغام های سیاسی در پیام های نوروزی

رهبران ایران وآمریکا از پیام نوروزی برای خط ونشان کشیدن برای هم استفاده کرده اند... رهبر جمهوری اسلامی در پیامش گفته ، ایران در برابر فشارهای بین المللی برای متوقف کردن غنی سازی اورانیوم می ایستد جواب هر حمله احتمالی را باهمان شدت می دهد و رئیس جمهوری آمریکا هم در پیامش گفته، حکومت ایران دور مردمش حصار الکترونیک کشیده و آمریکا با وجود وضع تحریمها علیه دولت ایران، امسال سعی می کند که دسترسی مردم ایران را به اینترنت آسان کند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.