پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زرتشتیان آمریکا و جشن نوروز

در آمریکا، این تنها ایرانیان مهاجر نیستند که آداب و رسوم کهن ایرانی را پاس می دارند، پارسیان یا همان زرتشتیان هند نیز این کار را به دقت انجام می دهند. در سرتاسر آمریکا دهها آتشکده و انجمن پارسی وجود دارد که هر کدام از آنها به نوعی یک مرکز فرهنگی ایرانی هستند. نوروز یکی از مهم ترین رویدادهایی است که این پارسیان را گرد هم می آورد.

محمدرضا کاظمی گزارش می دهد.