پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت روزنامه نگاران ایرانی در سالی که گذشت

کمیته دفاع از روزنامه نگاران، امسال ایران را بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان نامید و اعلام کرد سانسور و بازداشت، زندگی بسیاری از روزنامه نگارهای ایرانی را تلخ کرده. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هم گفت که ایران، بیش از هر کشور دیگری روزنامه نگار زندانی دارد. وضعیت روزنامه نگاران ایرانی در سالی که گذشت واقعا چگونه بود و این گزارشها چقدر با واقعیت تطبیق دارد؟

مریم افشنگ گزارش می دهد.