پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تردیدها در مورد نرخ اعلام شده تورم در ایران

بانک مرکزی ایران، رقم تورم در سال 1390 را «21 و نیم» درصد اعلام کرده. رقمی که نسبت به سال قبل از آن، 9 درصد افزایش داشته. بعضی کارشناسان اقتصادی با توجه به حذف یارانه ها و افزایش قیمتها در بازار ایران، آمار بانک مرکزی را غیرواقعی می دانند.

امیر پایور گزارش می دهد.