پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احتمال افزایش قیمت بنزین در ایران

در ایران خبرهایی درباره حذف یارانه بنزین به گوش می رسد. گزارش شده چند طرح نهایی روی میز رئیس جمهوری ایران است. بر مبنای این طرح ها، قیمت بنزین آزاد دست کم به ۹۰۰ تومان می رسد. البته اگر مجلس به این طرح دولت تن بدهد. امیر پایور گزارش می دهد.