پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمارهای ضدونقیض از حجم تولید نفت ایران

در روزهای اخیر آمارهای متفاوتی از حجم تولید نفت ایران منتشر شده. از یک سو، بانک مرکزی ایران از کاهش شدید تولید نفت ایران در ماه های اخیر خبر می دهد. از سوی دیگر، مقام های وزارت نفت ایران این آمارها را تکذیب می کنند و می گویند تولید نفت بیشتر هم شده.

علی قدیمی گزارش می دهد.