پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض دبیر کل خانه کارگر به اخراج گسترده کارگران در ایران

دبیر کل خانه کارگر ایران می گوید پارسال ۱۰۰ هزار کارگر از واحدهای تولیدی اخراج شده اند. علیرضا محجوب گفته وضع کارخانه های ایران بحرانی است و واردات کالا موجب شده بسیاری از کارگران ایرانی شغلشان را از دست بدهند.

فرزاد کاظم زاده گزارش می دهد.