مصوبه مجلس ایران در مورد حق اقامت فرزندان مادران ایرانی از پدران غیر ایرانی

مجلس ایران حق نشر عکس ISNA
Image caption مصوبات مجلس ایران پیش از تبدیل شدن به قانون باید به تأیید شورای نگهبان برسد

مجلس ایران دیروز ۱۷ اردیبهشت‌ماه (۶ مه) مصوبه‌ای را گذراند که براساس آن "فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی،علاوه بر حق اقامت دایم در کشور، همانند شهروندان ایرانی از حق تحصیل، بهداشت و درمان رایگان برخوردار خواهند شد".

در صورت تأیید نهایی این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی "با اخذ مجوز از دولت" ازدواج کرده اند، اگر چه هنوز حق تابعیت ایرانی ندارند، اما اجازه اقامت دایم دریافت می‌کنند.

بر اساس مصوبه مجلس، این افراد تا سن ۱۹ سالگی از پرداخت تعرفه اقامت معاف خواهند بود.

زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع کشورهای دیگر باید از وزارت امور خارجه ایران اجازه بگیرند.

ماده ۱۷ قانون ازدواج با اتباع بیگانه مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ نیز همچون ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی تاکید دارد: "ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه، مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق، با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد".

موضوع تابعیت و حق اقامت فرزندان زنان ایرانی که پدران آنها غیر ایرانی هستند در سال های اخیر بحث برانگیز بوده است.

جوامع محلی در دو سوی مرز ایران در بعضی مناطق، از جمله در شرق روابط بسیار نزدیکی داشته اند و در موارد متعددی دختران ایرانی به ازدواج مردانی در آمده اند که تابعیت کشورهای همسایه ایران را دارند.

با افزایش سختگیری های دولت ایران در مورد مهاجران غیر قانونی در سال های اخیر، موضوع تابعیت و حق اقامت، تحصیل و بهداشت فرزندان حاصل از این نوع ازدواج ها به بحث روز بسیاری از رسانه ها و محافل تبدیل شده است.

فعالان حقوق بشر و حقوق زنان می گویند که قوانین ایران در این مورد هم علیه زنان تبعیض قائل شده است.

بر اساس قوانین ایران، تابعیت از پدر به فرزند منتقل می شود.

مطالب مرتبط