پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش رادیویی: پناهجویان همجنسگرای ایرانی در ترکیه

در این مستند رادیویی، علی همدانی با سفر به شهر کایسری، مرکز عمده تجمع پناهجویان همجنسگرای ایرانی در ترکیه، به زندگی آنها، دلیل خروجشان از ایران و نگاهشان به آینده پرداخته است