پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف جدید پزشکان در خصوص بیماری کرون

در استرالیا، پژوهشگران علتِ یکی از بیماری های دستگاه گوارش را پیدا کرده اند. بیماری کرون اغلب به روده ها آسیب می زند. البته ممکن است به کل دستگاه گوارش هم صدمه بزند. همایون خیری از استرالیا گزارش می دهد.