پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکا هفت کشور دیگر را از تحریم ها علیه ایران مستثنی کرد

آمریکا هفت کشور را از تحریم های خود علیه ایران مستثنی کرده است. آنها هم توافق کرده اند از ایران کمتر نفت بخرند. آمریکا به این کشورها شش ماه فرصت داده تا روابط مالی و نفتی خود را با ایران قطع کنند. نام چین در میان این کشورها نیست. در نتیجه چین هنوز باید بین خرید نفت از ایران و تبادلات مالی با آمریکا یکی را انتخاب کند. کسری ناجی گزارش می دهد.