آلبوم عکس: سفرهای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران در بازار و مسجد