پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدور احکام سنگین برای دو خواهر بهایی در ایران

گزارش ها از ایران حاکیست که دادگاه رسیدگی به اتهامات نیکا و نوا خلوصی، دو خواهر ۲۹ و ۲۳ ساله که هر دو بهایی هستند، برای آنها احکام سنگین زندان صادر کرده است.

نیروهای امنیتی مشهد این دو خواهر را مهر ماه سال گذشته در منزل مسکونی‌شان دستگیر کردند.

قاضی این پرونده برای نیکا خلوصی شش سال حبس و برای نوا خلوصی چهار سال و نیم زندان در نظر گرفته است.

نیما خلوصی برادر آنها که ساکن آمریکاست به برنامه رادیویی چشم‌انداز بامدادیی بی بی سی فارسی که این حکم دادگاه بدوی است و خواهرانش قرار است به آن اعتراض کنند.