پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به زندگی و آثار عبدالعزیز فرمانفرمایان

عبدالعزیز فرمانفرماییان، از معماران و شهرسازان برجسته ایران، یکشنبه سوم تیر ۱۳۹۲ در پاریس به خاک سپرده شد.

شهری که در دوران جوانی‌ معماری اموخته بود و سی‌ و پنج سال آخر عمرش را در آن سپری کرد.

با این حال آثار او در ایران ماندگار و تاثیرش بر عرصه معماری و شهرسازی ادامه‌دار باقی‌ مانده است.

بردیا افشین در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی فارسی، نگاهی‌ کوتاه انداخته به ۹۳ سال زندگی‌ این مرد.