۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ چند چهره از یک کودتا

Image caption شاه در حال خروج از هواپیمایش پس از موفقیت کودتا و بازگشت به ایران