۲۸ مرداد کودتا بود یا نبود؟ صاحب‌نظران پاسخ می‌دهند

با گذشت ۶۰ سال و انتشار اسناد و تالیفات مختلف، ارزیابی شما از رویداد ۲۸ مرداد چیست؟ آن را کودتا می دانید؟ یا اقدامی قانونی از طرف محمدرضا شاه؟