اظهارنظر: هاشمی رفسنجانی: استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه هنوز اثبات نشده