پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آب گرفتگی در خیابان فرشته تهران

این فیلم را فهیم از آب گرفتگی خیابان فرشته تهران در روز ۱۳ آبان برای صفحه شاهد عینی بی‌بی‌سی فرستاده است.

شما هم می‌توانید تصاویر خود را از طریق این صفحه برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید.