پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعدیل سیاست تک‌فرزندی در چین

چین تصمیم به اجرای مجموعه ای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی گرفته و از جمله در سیاست کنترل جمعیتش بازبینی کرده است.

از این پس، خانواده هایی که یکی از پدر یا مادر تک فرزند بوده، اجازه خواهند داشت فرزند دوم به دنیا بیاورند.

دولت همچنین تعداد جرمهایی را که مجازات اعدام دارد، کاهش می دهد و قوانین بیشتری درباره رعایت حقوق شهروندان وضع می کند. اردوگاه های کار اجباری هم که شهروندان تا سالها بدون محاکمه در آنها بیگاری می کنند، قرار است برچیده شوند.

برای بررسی بیشتر این موضوع نیکلاس نیک سادات از جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی و کارشناس مسایل جمعیت، پرسید چرا مقامهای چینی به فکر تجدید نظر در سیاست کنترل جمعیتشان افتاده اند؟

این گفتگو در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.