پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدبان؛ فریبا صحرایی و گلنوش گلشنی میهمان این هفته

بازداشتگاه‌های اندونزی پر است از پناهجویان ایرانی و افغان که در آرزوی رفتن به استرالیا ماههاست در شرایطی اسفناک زندگی می کنند. تلویزیون فارسی بی بی سی اولین رسانه ای بود که در ِ این بازداشتگاه ها را به روی شما گشود. گزارش های فریبا صحرایی از زندگی این پناهجویان واکنش‌های بسیار زیادی بدنبال داشت. آیا این گزارش‌ها روی زندگی شما یا نزدیکانتان اثر داشت؟ یک روزنامه نگار در تهیه این گزارش های انسانی چه محدودیت هایی دارد؟ فریبا صحرایی گزارشگر و گلنوش گلشنی، از بخش برنامه ریزی بی بی سی فارسی میهمان این هفته دیدبان هستند