گاهشمار قتل دگراندیشان

اتفاقاتی که در پاییز هفتاد و هفت به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای مشهور شدند پیش از این نیز سابقه داشتند. هرچند که مراجع رسمی تنها دست داشتن ماموران وزارت اطلاعات در تنها چهار قتل را پذیرفتند.