رشد 'چشمگیر' سرطان در استان خوزستان

حق نشر عکس Mehr

در دو دهه اخیر و درپی وخامت شرایط زیست محیطی استان خوزستان درنتیجه کاهش شدید آب ورودی به این استان و خشک شدن آن و به راه افتادن طوفان های شن، پزشکان نسبت به رشد سریع بیمارهای قلبی وعروقی وسرطان هشدار داده اند.

دکتر پدرام رئیس سابق بیمارستان شفای اهواز در ۲۳ مهرماه ۱۳۸۷ شمسی درخصوص رشد بیماری سریع بیماری سرطان وافزایش حالت های تشخیص داده شده دربیمارستان شفای اهواز گفت: "تعداد بیماران سرطانی در استان خوزستان رو به افزایش است بطوری‌که سالانه بیش از یک هزار مورد جدید ابتلا به بیماری سرطان در کودکان و بزرگسالان به ثبت می‌رسد."

درگزارشی که پیشتر روزنامه اعتماد منتشر کرده، به نقل رئیس جدید بیمارستان شفای اهواز، که یکی بیمارستان‌های تشخیص و معالجه سرطان است، بیان کرده که طی سالهای اخیر سرطان رشد ۵۰۰ درصدی داشته است.

همچنین دکتر شهرام ابراهیمی، کارشناس برنامه سرطان مرکز بهداشت اهواز گفته است که از میان بیش از صد نوع سرطان شناسایی شده، ۵۲ نوع سرطان در استان دیده می‌شود و مرگ و میر ناشی از سرطان به تنهایی بیش از مرگ و میر به علت بیماری‌های ایدز، سل و مالاریا است.

به جز برخی اظهار نظرهای دیگر اطلاع بیشتری درباره رشد چشمگیر سرطان دراین استان نمی توان یافت. علت این امر نیز ممنوع شدن انتشار هرگونه آمار درباره بیمارهای قلبی وعروقی وسرطان ودیگر بیمارهای مرتبط به بحران فعلی محیط زیست اهواز، ازسوی مسئولان استانی است.

به منظور بررسی این پدیده، با استفاده گزارش های رسمی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، آمارهای مربوط به تعداد مبتلایان به سرطان دراستان طی سالهای ۸۳ تا ۸۸ شمسی را جمع آوری کرده و پردازش آماری کرده ایم.

آمار رسمی شمار زنان مبتلا به سرطان از ۸۵۸ نفر درسال ۱۳۸۳ به ۲۴۰۶ و ۲۲۷۳ نفر درسالهای ۱۳۸۷ و۱۳۸۸ رسیده است. همین میزان درمردان از ۱۰۶۹ نفر درسال ۱۳۸۳ به ۲۶۶۹ و ۲۶۰۲ درسال های ۱۳۸۷ و۱۳۸۸ افزایش یافته ودرهمین سالها مجموع کل حالت های سرطانی دراستان از ۱۹۲۷ به ۵۰۴۷ و ۴۸۷۵ نفر رسیده است.

بررسی شمار مبتلایان به سرطان نشان میدهد که تعداد مردان وزنان مبتلا به سرطان از سال ۸۳ شمسی تا ۸۸ شمسی همواره درحال افزایش بوده است درسال ۸۷ و۸۸ شمسی جهش خیلی شدیدی درتعداد مبتلایان به سرطان نسبت به سالهای قبل دیده می شود. دراین زمینه پیشتر آمارهایی درباره وضعیت آلودگی شدید هوای اهواز به واسطه ذرات ریز منتشر شده است که نشان می‌دهد غلظت ذرات ریز آلاینده هوا دراین سال "دهها برابر حد مجاز است".

تخمین تعداد مبتلایان به سرطان

آمارهای رسمی بدست آمده تنها مربوط به سال های ۸۳ تا ۸۸ شمسی است. با استفاده از این آمارها، می‌توان تعداد مبتلایان به سرطان دراستان را با مقدار خطای معقولی تخمین زد. تخمین‌ها نشان می دهد که طی سالهای ۸۳ تا ۸۸ شمسی، به طور متوسط سالانه ۶۶۵ نفر به تعداد کل حالت های جدید ابتلا به سرطان، افزوده می شود.

تعداد کل مبتلایان به سرطان دراستان درسالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ شمسی، به ترتیب ۵۶۲۹، ۶۲۹۳، ۶۹۵۸، ۷۶۲۲ نفر تخمین زده می شود.

براساس تخمین های صورت گرفته تعداد مبتلایان به سرطان درسال ۹۲ درمقایسه با سال ۱۳۸۳ افزایشی درحدود ۴۰۰ درصد نشان می دهد.

سرطان درمیان زنان استان

دردوره‌ای که آمارهای رسمی دردست است می توان میزان سرطان را درآغاز و پایان این دوره مقایسه کرد. ازآنجائیکه شمار حالت های سرطانی درسالهای ۱۳۸۷ و۱۳۸۸ تقریبا مشابه است اما به دلیل اینکه حداکثر میزان سرطان در دوره مذکور درسال ۱۳۸۷ ثبت شده است، لذا ۱۳۸۷ با سال ۱۳۸۳ مقایسه می شود.

مقایسه نشان می دهد درتمامی انواع سرطان، حالت های سرطانی درسال ۸۷ نسبت به سال ۸۳ افزایش زیادی نشان می دهند.

بیشترین افزایش تعداد حالتهای سرطانی درهر ۱۰۰ هزار نفر(ASR) درزنان، مربوط به سرطان پستان است که بیش از ۲۴ حالت درهر ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. پس ازآن سرطان پوست با بیش از ۸ حالت وسرطان ریه و سرطان روده هرکدام بیش از ۵ حالت درهر ۱۰۰ هزار نفر، افزایش نشان داده اند.

یکی دیگر ازراههای مقایسه تعداد حالتهای سرطانی درسالهای ۸۳ و۸۷، مقایسه نسبی آنها است. کمترین درصد افزایش حالتهای سرطانی(ASR) به سرطان غدد لنفاوی با ۳۱ درصد وبیشترین درصد افزایش با ۸۵۰ درصد مربوط به سرطان غدد بزاقی است. سرطان پستان که یکی ازشایع ترین انواع سرطان درزنان است ودرحدود ۲۵ درصد کل حالت های سرطان زنان استان را شامل می شود، از ۲۱۵ حالت سرطان در سال ۸۳ به ۶۴۳ حالت درسال ۸۷ افزایش یافته است. براین اساس سرطان پستان درمیان زنان ۱۵۰ درصد افزایش نشان می دهد.

سرطان های غدد لنفاوی، دهانه رحم، کیسه صفرا، تیروئید، تخمدان، معده، دستگاه خونساز، لب ودهان، مری، حلق از ۳۱ درصد تا ۷۷ درصد افرایش داشته اند. دیگر انواع سرطان نظیر پوست ۱۰۵ درصد، روده ۱۱۳ درصد، "سایر بخشهای رحم" ۱۱۶درصد، پستان ۱۵۰ درصد، حنجره ۲۱۲ درصد، مثانه ۲۳۱ درصد، لوزالمعده ۳۹۳ درصد، کبد ۴۱۵ درصد، مغزواعصاب ۴۳۰ درصد، کلیه ۴۳۲ درصد، ریه ۴۳۷ درصد و سرطان غدد بزاقی ۸۵۰ درصد افزایش یافته اند.

بررسی‌های سال ۸۷ شمسی نشان می دهد که سرطان پستان با بیش از ۲۶ درصد شایع ترین نوع سرطان درمیان زنان است. پس از آن سرطان پوست درحدود ۱۰ درصد، سرطان روده و سرطان دستگاه خونساز هرکدام درحدود ۶ درصد وسرطان معده وریه هرکدام درحدود ۵ درصد، دیگر انواع نسبتا شایع سرطان درمیان زنان این استان هستند

سرطان درمیان مردان

تعداد حالتهای سرطانی در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت(ASR) در تمامی انواع سرطان به استثنای سرطان بیضه وسرطان تیروئید، درسال ۸۷ درمقایسه با سال ۸۳ افزایش یافته اند. بیشترین افزایش تعداد حالتهای سرطانی درمردان، مربوط به سرطان های ریه و معده وپروستات است که هرکدام بیش از ۷ حالت درهر ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته اند. پس ازآن سرطان های روده، کبد، دستگاه خونساز، پوست، سرطان مثانه و سرطان مغزواعصاب با بیش از ۵ حالت درهر ۱۰۰ هزار نفر، افزایش نشان داده اند.

مقایسه نسبی میزان افزایش حالتهای سرطان درهر ۱۰۰ هزار(ASR) نفر نشان می دهد، کمترین درصد افزایش حالت های سرطانی به سرطان لب ودهان با ۴ درصد وبیشترین درصد افزایش با ۷۱۹ درصد مربوط به سرطان کبد است. سرطان لوزالمعده ۵۰۷ درصد، سرطان مغز واعصاب ۲۶۸ درصد، سرطان پستان ۲۱۸ درصد وسرطان ریه ۱۲۷ درصد افزایش یافته اند.

انواع دیگر سرطان نظیر سرطان های مری، معده، روده، کیسه صفرا، پروستات وسرطان کلیه افزایشی بین ۹۰ الی ۱۲۳ درصد داشته اند. همچنین سرطان های غدد لنفاوی، حنجره، پوست، حلق، دستگاه خونساز افزایشی بین ۳۰ الی ۷۰ درصد داشته اند.

تنها دونوع سرطان تیروئید وسرطان بیضه هستند که به ترتیب ۱۸ درصد و ۷ درصد کاهش یافته اند. البته این دونوع سرطان کمیاب بوده وکمتر از یک ونیم درصد حالتهای سرطانی را شامل می شوند.

بررسی‌های درسال ۸۷ شمسی نشان می دهد که سرطان پوست با ۱۱.۶ درصد شایع ترین نوع سرطان درمیان مردان است. پس از آن سرطان های معده، ریه، پروستات هرکدام درحدود ۸ درصد، سرطان مثانه و سرطان روده هرکدام درحدود ۷ درصد، دیگر انواع نسبتا شایع سرطان درمیان مردان این استان هستند.

بررسی آمارهای رسمی مربوط به دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۸۸ نشان می دهد تقریبا میزان ابتلا به تمامی انواع سرطان درزنان ومردان افزایش یافته است. درهمین دوره، درزنان ۱۲ نوع سرطان و درمردان ۱۰ نوع سرطان بیش از دوبرابر افزایش یافته اند.

پیشتر نیز مسئولان استانی ازتشخیص ۵۲ نوع سرطان در این استان خبر داده بودند.