انتقاد زندانیان اهل سنت از 'ممنوع الخروج شدن' مولوی عبدالحمید

حق نشر عکس abdolhamid.net

در پی لغو سفر مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان به ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ در عربستان، گروهی از زندانیان اهل سنت در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده به "ممنوع الخروج شدن" او اعتراض کردند.

به گزارش سایت کلمه، ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ، ﺍﻭﯾﻦ ﻭ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ در نامه خود نوشته اند: "ﻣﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ، ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺯﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺰﺭﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ اینکه ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﺩ."

امضا کنندگان این نامه در بخشی از آن با اشاره به سفر هفته گذشته آقای روحانی نوشتند: "ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻌﺎﺭ ﻣﯽﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۷ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۹۲، ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﺎ ﺑﻪ ‌ ﺷﺪﺕ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻢ ﺑﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ."

ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ، هرساله در عربستان برگزار می‌شود و کنفرانس امسال نیز ﺍﺯ یکشنبه ۱۱ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ۱۳۹۲ آغاز به کار کردﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ "رابطه العالم اسلامی" ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﮐﻪ ﺍﺯ مولوی ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﻧﯿﺰ برای شرکت در این کنفرانس دعوت شده بود.

مولوی عبدالحمید پس از اینکه عنوان شد "به خاطر برخی ملاحظات و مسایل" امکان حضور در کنفرانس را نیافته است، در نامه‌ای به عبدالله بن عبدالحمسن الترکی، دبیر کل کنفرانس "رابطه العالم اسلامی" نوشت: "عدم تحقق مطالبات انسانی، شهروندی و آزادی‌های دینی و مذهبی جزو مهمترین دغدغه‌های اقلیت‌ها قومی، مذهبی و دینی در بسیاری از کشورهای اسلامی است، درگیری و اختلاف بعضی از حکومت‌ها با ملت خود، اوضاع را به جایی رسانیده است که حکومت‌ها از مذاکره با ملت‌های خویش خودداری نموده و متاسفانه در بین دولت‌های اسلامی نیز چنان اختلاف و سو ظن وجود دارد که برای حل بحران‌های جاری جهان اسلام با یکدیگر مذاکره و گفتگو ندارند."

مطالب مرتبط